fbpx
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Ontsmetten.com

 

Ontsmetten.com is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74196847 en is gevestigd aan de Paardenmarkt 10 (5761 JJ) te Bakel.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Ontsmetten.com is een handelsnaam van JV Business Development B.V.
 3. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten en producten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Ontsmetten.com.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten en/of verkoop van Producten door Dienstverlener.
 7. Diensten: De diensten die Ontsmetten.com aanbiedt zijn diensten op het gebied van reinigen en desinfecteren door middel van het (op verzoek) aanbrengen van reinigings- en desinfectiemiddel op contactoppervlakten door middel van een speciale sprayrugzak.
 8. Producten: De producten die Ontsmetten.com aanbiedt zijn sprayrugzakken, spraymodules en de bijbehorende reinigings- en desinfectiemiddelen.
 9. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst tot dienstverlening en/of verkoop van producten waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. De website van Ontsmetten.com is: https://ontsmetten.com/.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ontsmetten.com, elke overeenkomst tussen Ontsmetten.com en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ontsmetten.com wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ontsmetten.com aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Ontsmetten.com is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Ontsmetten.com gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De aanbiedingen van Ontsmetten.com zijn vrijblijvend. Ontsmetten.com is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ontsmetten.com het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Ontsmetten.com gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen, druk- of zetfouten in het aanbod kunnen Ontsmetten.com niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Eventuele termijnen in het aanbod van Ontsmetten.com zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ontsmetten.com niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten en/of producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van ontsmetten.com heeft aanvaard en Ontsmetten.com de aanvaarding heeft bevestigd.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Ontsmetten.com, zal Ontsmetten.com de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. Ontsmetten.com is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien deze schriftelijk wordt gedaan door Ontsmetten.com aan Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de door Ontsmetten.com reeds daadwerkelijk gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. De offerte zoals door Ontsmetten.com is bevestigd, is leidend voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle voorstellen hierin zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Ontsmetten.com een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Ontsmetten.com kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Ontsmetten.com ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij in elk geval verplicht de reeds gemaakte kosten van Ontsmetten.com te vergoeden. Ontsmetten.com behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen.
 5. Zowel Opdrachtgever als Ontsmetten.com kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert of faillissement is aangevraagd. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ontsmetten.com nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ontsmetten.com is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Ontsmetten.com gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Indien het meerwerk het gevolg is door nalatigheid van Ontsmetten.com, of Ontsmetten.com een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Ontsmetten.com op locatie de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (leverings- , reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden. Ook kosten die naar het uitsluitende oordeel van Ontsmetten.com voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen kunnen op basis van nacalculatie bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.
 2. Indien sprake is van spoed, of Ontsmetten.com op aanwijzingen van Opdrachtgever haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
 3. Indien Partijen een voorschot overeengekomen zijn dient dit voorschot door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Ontsmetten.com een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de opgegeven betalingstermijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en onder vermelding van de gegevens van Ontsmetten.com. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Ontsmetten.com een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 kalenderdagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ontsmetten.com zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Ontsmetten.com meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ontsmetten.com zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Hierbij waarborgt zij haar professionele onafhankelijkheid en integriteit. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Ontsmetten.com niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ontsmetten.com, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Ontsmetten.com is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. De offerte op basis waarvan Ontsmetten.com haar werkzaamheden uitvoert is leidend.
 5. Opdrachtgever is verplicht de benodigde informatie (zowel gevraagd als ongevraagd) tijdig te verstrekken, in volledigheid en juist ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. De uiterlijke termijn hiervoor is 14 dagen. Bij gebreke hiervan is Ontsmetten.com gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk na 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ontsmetten.com.
 6. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Ontsmetten.com recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 7. De aangegeven leveringstermijn is een streeftermijn en ten dele afhankelijk van de ingeschakelde Leverancier. Dit wordt zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.
 8. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een product genoemd in lid 6 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Ontsmetten.com bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 9. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering of er sprake is van een drukproef en Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Ontsmetten.com gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook ingeval van wijzigingen kan de planning c.q. oplevering aangepast worden.
 10. Ontsmetten.com spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 11. De aard van de diensten van Ontsmetten.com brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Ontsmetten.com nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Ontsmetten.com.

 

Artikel 9A – Onderhoud

 1. Indien onderhoud is overgekomen zal de omvang van de onderhoudsverplichting zich strekken tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
 2. Het doen van onderhoud kan onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de (op)geleverde producten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen van de afgenomen producten schriftelijk te melden aan Ontsmetten.com, waarna Ontsmetten.com overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen. Indien wenselijk is Ontsmetten.com gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Ontsmetten.com.
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Ontsmetten.com, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor een deugdelijk gebruik van de geleverde producten.
 6. Indien de onderhoudsperiode is verstreken is het mogelijk dat Ontsmetten.com onderhoud pleegt op grond van een nieuwe Overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 10 – Levering

 1. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Ontsmetten.com ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staat. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever gemeld. Alle opgegeven levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer fataal.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ontsmetten.com of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Ontsmetten.com recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Ontsmetten.com schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de Opdrachtgever afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ontsmetten.com gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. Opdrachtgever is verplicht in een dergelijk geval de levering te verzekeren en verzekerd te houden totdat alsnog verzending of aflevering kan plaatsvinden.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Ontsmetten.com of een externe vervoerder is Ontsmetten.com, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. De bezorgkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. De bezorging geschiedt tot aan de voordeur van Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Voor zover wordt overeengekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Opdrachtgever moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Opdrachtgever, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen. De kosten voor bezorging komen voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Indien Ontsmetten.com gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze gegevens aan Ontsmetten.com ter beschikking heeft gesteld.
 8. Ontsmetten.com heeft het recht om bestelde zaken onder rembours te leveren.
 9. Ontsmetten.com is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ontsmetten.com is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 10. Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ontsmetten.com zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Eventuele retourkosten voor vervangen van producten zijn voor Opdrachtgever.
 11. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken tenzij anders overeengekomen.
 12. Ontsmetten.com behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees en/of reden voor niet betaling aanwezig is.

 

Artikel 10A Verpakking en transport

 1. Ontsmetten.com verbindt zich jegens de Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk  te verpakken en op zodanige  wijze te beveiligen en/of te verzegelen, zodat zij bij normaal gebruik en transport, hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op het ontvangstbewijs geldt als bewijs, dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 3. Opdrachtgever wordt geacht  in het bezit te zijn van de eventueel  vereiste invoer-  en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken  van deze vergunningen ontslaat  Opdrachtgever niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Ontsmetten.com niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/ bestelling worden ontleend. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren  tegen  de zaken  op de grond van octrooien, merken en andere  rechten kan niet het recht tot annulering van de bestelling worden ontleend.

 

Artikel 11 – Onderzoek, reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en het producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Ontsmetten.com te worden gemeld op info@ontsmetten.com. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Ontsmetten.com, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever is deze zelf aansprakelijk.
 3. Opdrachtgever dient zelf te onderzoeken of verzending van Product aan alle wet- en regelgeving van desbetreffende land van ontvangst voldoet. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van lokale wet- en regelgeving en douaneregels.
 4. Onzichtbare gebreken, gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs  niet had kunnen  ontdekken,  dienen  aan Ontsmetten.com terstond  na ontdekking  van dat gebrek  schriftelijk  te worden  gemeld op info@ontsmetten.com. Indien niet terstond  gereclameerd wordt ten aanzien  van ontdekte  onzichtbare  gebreken,  vervalt  voor Opdrachtgever het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 5. Indien Opdrachtgever zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Ontsmetten.com, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat (de betreffende vertegenwoordiger van) Ontsmetten.com terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
 6. Opdrachtgever kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht.
 7. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.
 8. Reclames of klachten  met betrekking  tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding  zijn tot afkeuring  van de gehele
 9. Opdrachtgever mag tenzij op grond van door Ontsmetten.com erkende reclame en door Ontsmetten.com daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming geen geleverde zaken retour zenden. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres. De verzendkosten van het retourneren is voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Indien restitutie is verleend door Ontsmetten.com wordt de restitutie zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan tot uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Restitutie geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ontsmetten.com geleverde zaken, blijven eigendom van Ontsmetten.com totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Ontsmetten.com gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Ontsmetten.com zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. De door Ontsmetten.com geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Ontsmetten.com zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Ontsmetten.com of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ontsmetten.com zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 7. Ontsmetten.com heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Ontsmetten.com. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Ontsmetten.com de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 8. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Ontsmetten.com worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 13 Garantie

 1. Ontsmetten.com staat ervoor in dat het producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Ontsmetten.com neemt alle in redelijkheid van haar te verwachten maatregelen om de kwaliteit en deugdelijkheid van de producten te waarborgen, maar staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde.
 2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Ontsmetten.com is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Opdrachtgever en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal Ontsmetten.com het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van Ontsmetten.com, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen product aan Ontsmetten.com te retourneren en het eigendom aan Ontsmetten.com te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ontsmetten.com, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

 

Artikel 14 – Risico overgang

 1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Ontsmetten.com gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ontsmetten.com verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ontsmetten.com tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Ontsmetten.com bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 16 – Opschorting

 1. Ontsmetten.com heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Ontsmetten.com is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Ontsmetten.com is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Ontsmetten.com is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Ontsmetten.com wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ontsmetten.com, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Ontsmetten.com zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen en/of ziekte van Ontsmetten.com en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Ontsmetten.com buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Ontsmetten.com leidt tot aansprakelijkheid van Ontsmetten.com, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde), indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2. Ontsmetten.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Ontsmetten.com geleverde diensten en/of producten, vertragingsschade en renteschade.
 3. Ontsmetten.com is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schade door product, de directe schade, en de aansprakelijkheid.
 4. Ontsmetten.com is niet aansprakelijk voor eventuele productiefouten, zet- en drukfouten behoudens het geval van bewuste roekeloosheid en/of opzet.
 5. Ontsmetten.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade dat ontstaat aan de kleding en/of persoonlijke eigendommen van alle derden die in aanraking komen met reinigings- en/of desinfectiemiddelen.
 6. Ontsmetten.com is nimmer aansprakelijk voor eventuele (contact)allergische reacties en/of andere ontstane symptomen met betrekking tot het gebruik van reinigings- en/of desinfectiemiddelen.
 7. Ontsmetten.com is niet gehouden tot vergoeding van enige vorm van schade indien Opdrachtgever de geleverde diensten en/of producten oneigenlijk, ondeugdelijk en/of niet conform te gegeven instructies van Ontsmetten.com gebruikt.
 8. Ontsmetten.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 9. Ontsmetten.com is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 10. Ontsmetten.com staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ontsmetten.com verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Ontsmetten.com sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ontsmetten.com vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ontsmetten.com binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen.
 13. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Ontsmetten.com per gebeurtenis per jaar uitkeert.

 

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Ontsmetten.com en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Ontsmetten.com verstrekte drukproeven, opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.
 3. Indien Ontsmetten.com op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Ontsmetten.com zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ontsmetten.com niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Ontsmetten.com en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ontsmetten.com berusten uitsluitend bij Ontsmetten.com en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Behoudens het geval dat Opdrachtgever een hiertoe toereikende geldelijke vergoeding betaald, verkrijgt Opdrachtgever de IE-rechten.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ontsmetten.com rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontsmetten.com en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ontsmetten.com opgeleverde zaken, dient Ontsmetten.com expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ontsmetten.com rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Ontsmetten.com, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, waaronder, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Ontsmetten.com verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid hiervan.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Ontsmetten.com van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ontsmetten.com voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Ontsmetten.com opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ontsmetten.com verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Ontsmetten.com of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@ontsmetten.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ontsmetten.com de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ontsmetten.com zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ontsmetten.com en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ontsmetten.com kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ontsmetten.com en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.