fbpx
Selecteer een pagina

Privacybeleid

Ontsmetten.com Privacy – en Cookieverklaring

1. Wat we doen met de persoonsgegevens van onze klanten

Ontsmetten.com, hierna OS genoemd, is een bedrijf zich toelegt op de ontwikkeling, verkoop en distributie van reinigings- en desinfectiemiddelen en toebehoren. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en de volgende basisbeginselen:

 • We vertellen altijd wat we doen met jouw gegevens en zorgen dat je jouw rechten kunt uitoefenen;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (bijvoorbeeld voor afhandeling van je online bestelling, relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing);
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen;
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over jou, des te minder gebruik we maken van de gegevens;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;
 • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van jouw rechten (zoals jouw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

In deze OS Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van je verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt. We passen de OS Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website www.ontsmetten.com vind je de geldende versie van de OS Privacyverklaring.

De partijen die jouw persoonsgegevens verwerken
 • OS, handelsnaam van de besloten vennootschap (BV) JV Business Development (ingeschreven onder nummer 74196847 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel), gevestigd te Bakel aan de (5761 JJ) Paardenmarkt 10, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Het telefoonnummer van OS is +31 (0)6 523 579 45 en het e-mailadres is info@ontsmetten.com.
 • OS gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en het is mogelijk dat de leveranciers van die systemen daardoor ook persoonsgegevens van jou verwerken, uiteraard met in achtneming van de waarborgen van de toepasselijke wet- en regelgeving en indien vereist op basis een verwerkersovereenkomst.
 • OS heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van OS en deze OS Privacyverklaring.
 • Onder deze OS Privacyverklaring vind je een overzicht van de dienstverleners waarmee OS samenwerkt ten behoeve van haar dienstverlening.
Welke gegevens we verwerken

We verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige gegevens verkrijgen we van jou en andere via andere kanalen. We verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als aan de wet genoemde voorwaarden wordt voldaan. We kunnen onder meer de hierna genoemde persoonsgegevens verzamelen indien en voor zover die gegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. We kunnen ook gelijksoortige informatie verwerken.

Klanten:

 • Contactinformatie van de klant of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) (zoals naam, (woon)adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bankrekeningnummer);

We verwerken de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers:

 • Informatie ingevuld in het contactformulier (voornaam, achternaam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer);
 • Informatie ingevuld in het nieuwsbriefformulier (e-mailadres)
 • Logbestanden over websitebezoek (IP-adres).

De verwerking van deze gegevens is nodig als je van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

De doelen van de verwerking en het verdere gebruik

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen en een opdracht voor jou uit te voeren.

Onder deze doelen vallen onder meer de volgende aan de hoofddoelen gerelateerde activiteiten:

 • Verkoop en dienstverlening aan klanten en klantadministratie. OS verwerkt jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten aan je te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of jouw bestelling te verwerken.
 • Inschakelen derden: OS kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft OS de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op basis van de eventueel vereiste verwerkersovereenkomst en voor de in deze OS Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.
 • Marketing- en verkoopactiviteiten en relatiebeheer. We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.
 • Verwerking van jouw gegevens op de website van OS. Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren. Tevens gebruiken we de gegevens om jouw bestelling te verwerken en deze op de juiste plek te (laten) bezorgen. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Wij kunnen jouw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten en diensten van OS, mits je daarvoor toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens worden ook gebruikt in het kader van het beheer van de website, waaronder het verzamelen van statistische gegevens over websitebezoek en het verbeteren van het functioneren van onze website.

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiernaast genoemde doelen, zullen wij jou daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de OS Privacyverklaring, een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan je.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken, omdat en voor zover dat noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op OS rust;
 • Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van OS of derden (voor zover dat boven jouw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van OS om haar producten en diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.

In sommige gevallen mogen wij jouw gegevens alleen verwerken als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

De partijen die toegang hebben tot jouw gegevens
 • Alleen medewerkers van OS die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot jouw gegevens in de systemen van OS.
 • Als we derden ook toegang geven tot jouw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze OS Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
 • In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.
De beveiliging van jouw persoonsgegevens
 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om OS en onze relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.
Jouw rechten met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens (en hoe je ze kunt uitoefenen)
 • Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken en/of bezwaren te beoordelen.
 • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een bericht te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan info@ontsmetten.com. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je krijgt binnen een maand antwoord.
 • Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

 

 1. Dienstverleners overzicht

Webhosting

Hostnet

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostnet. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending Maatschappijen

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL-onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Dat geldt ook voor andere partijen die rechtstreeks door OS worden ingeschakeld.

 1. Cookies en webanalyse

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te kunnen tonen of ten behoeve van marktonderzoek maken wij op verschillende websites gebruik van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

 1. Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
 3. Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
 4. Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 5. Opera™: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Vereiste cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de werking van de website mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen in de klantenzone of iets aan het winkelwagentje kunt toevoegen.

Analytische / prestatiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruiksgedrag van bezoekers.

Functionele cookies: Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van de website, bijvoorbeeld om een betere navigatiestroom op de website te suggereren, om gepersonaliseerde en relevante informatie weer te geven. (bijvoorbeeld “rentegebaseerde advertenties“).

Targeting cookies: Deze cookies registreren het bezoek aan de website, de pagina’s die de gebruiker heeft bezocht en de links die hij/zij heeft verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties op de website af te stemmen op de interesses van de bezoeker.

Derdenpartij cookies: Deze cookies zijn bijvoorbeeld afkomstig van reclamepartners. De cookies van de partnerbedrijven bevatten geen persoonlijke gegevens. Gegevens worden alleen verzameld onder een gebruikers-ID-pseudoniem.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek

Voor de analyse van het websitebezoek maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics voor websiteanalyse. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl). Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals bijv. cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Aan het einde van ons gebruik van Google Analytics en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie naar servers van Google in de VS wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en door het downloaden en installeren van de browser-plug-in via de volgende link door Google wordt verwerkt. Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Social Media

Onze online-presentie op Facebook, Instagram en LinkedIn. Onze presentie op sociale netwerken en platforms dient een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren u daar over onze producten en actuele aanbiedingen.

Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden op uw eindapparaat in de regel cookies gebruikt. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen.

Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belanghebbenden conform art. 6, lid 1 sub f AVG.

Indien u door de betreffende social media platform aanbieders wordt verzocht om toestemming (akkoord) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een checkbox, is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6, lid 1 sub a AVG.

Als de bovengenoemde social media platforms in de VS zijn gevestigd, is het volgende van toepassing: Op basis van het EU-VS Privacy Shield heeft de Europese Commissie voor de VS een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld. U kunt een recent certificaat voor het betreffende bedrijf hier bekijken.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out opties, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders hieronder. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen op grond van art. 26 AVG, die u hier kunt bekijken.

Meer informatie over gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een social media-fanpagina (informatie over inzichtgegevens) kan hier worden gevonden.

 1. Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy
 2. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
 3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 4. Recht van bezwaar (opt-out):
 5. Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
 6. LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang;
 • Overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervolledigen van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen;
 • Overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen, een wettelijke verplichting na te komen, redenen van algemeen belang, rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, u overeenkomstig artikel 21 AGV bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon. Recht van bezwaar

Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.